El despatx desenvolupa totes aquelles actuacions que siguin precises per a la formalització, seguiment i assessorament de lloguer d’habitatges, locals, magatzems, oficines, despatxos, places de pàrquing, etc …,; per a facilitar als propietaris el bon funcionament de l’administració i assessorament de la seva Comunitat de Propietaris.

Així mateix, tramitem la gestió comercial completa, tant en l’àmbit dels Arrendaments com en el de les Compravendes de tot tipus de propietats, i oferim els nostres serveis d’assessorament en les seves operacions immobiliàries encara que no realitzem la Getión Comercial de l’Arrendament o de la Compravenda de qualsevol de les seves propietats.

Contacti amb nosaltres.

oferta inmobiliaria

serveis_img_admin

Els nostres serveis:

 • Tramitació de recerca (Publicacions) i selecció dels possibles arrendataris.
 • Redacció i formalització de Contractes d’Arrendament.
 • Tramitació de Cèdules d’Habitabilitat, de Fiances i de Certificats d’eficiència energètica.
 • Cobrament de lloguers.
 • Liquidació mensual o trimestral als propietaris.
 • Control i seguiment dels morosos.
 • Gestió de les declaracions Tributàries dels Arrendaments.
 • Gestió d’augments i repercussions arrendaticies.
 • Gestió de manteniment de la propietat, (obres de manteniment i de reparació).
 • Gestions de serveis i subministraments dels departaments arrendats.
 • Assessorament Jurídic general (reclamació de morosos).
 • Seguiment de la Comunitat vetllant pel bon règim de la Comunitat, les seves instal·lacions i serveis.
 • Atendre a la conservació i manteniment de la Comunitat disposant de les reparacions i mesures que resultin necessàries.
 • Preparar i sotmetre a la Junta el pla de despeses previsibles (pressupostos) proposant els mitjans necessaris per a la seva realització.
 • Realitzar el balanç econòmic de la Comunitat i sotmetre’l a l’aprovació de la Junta.
 • Convocar les Juntes que resultin necessàries, remetent a tots els propietaris la corresponent Convocatòria i posterior Acta de la Junta que es realitzi.
 • Executar els acords adoptats en la Junta de Propietaris i efectuar els pagaments i cobraments que siguin procedents.
 • Actuar com Secretari de la Junta i custodiar la documentació de la Comunitat.
 • Realitzar totes aquelles atribucions que es confereixin per la Junta de Propietaris.
 • Assessorament Jurídic (reclamació d’impagats).
 • Arrendaments
  • Comercialització de la propietat a arrendar i selecció d’Arrendatari.
  • Confecció i Legalització del Contracte d’Arrendament.
  • Obtenció de Documents necessaris per a l’Arrendament (Cèdules d’Habitabilitat, Butlletins d’Instal·lació, etc…).
  • Administració de la propietat Arrendada (Propietat Vertical).
 • Compravenda
  • Comercialització de la propietat a Vendre.
  • Localització de Propietats a Comprar.
  • Confecció i intervenció en la Signatura del document d’Arres o Paga i Senyal.
  • Preparació d’Escriptura Pública de Compravenda (gestió davant Notario).
  • Canvi de titularitats de subministraments i impostos de la propietat venuda.
  • Tramitació d’Impostos generats per la Compravenda.