El Dret regula totes les relacions entre ciutadans, empreses i entre el ciutadà o l’empresa i l’Administració Pública en les seves diverses actuacions, per la qual cosa es important estar assessorats de quins són els seus drets i obligacions.

En el nostre despatx trobarà assessorament en matèria civil, de familia, mercantil, de dret administratiu i contenciosa.

Assessorem tant a particulars com a empreses i realitzem tots els tràmits necessaris per a la defensa dels seus interessos tant davant les diferents administracions com davant els Tribunals de Justícia.

Contacti amb nosaltres.

serveis_img_juridic

Els nostres serveis:

 • Divorcis i Separacions matrimonials.
 • Parelles de fet
 • Mesures provisionals prèvies o coetànies
 • Nul·litats matrimonials
 • Violència domèstica. Maltractaments
 • Modificació de Mesures
 • Execució de sentències per incompliment
 • Preparació de Capítols Matrimonials
 • Aliments entre parents
 • Mediació familiar
 • Tramitació de canvi d’ordre de cognoms
 • Declaracions de paternitat, filiació, impugnació de filiació etc…
 • Declaracions de defunció o absència
 • Incapacitacions. Tuteles. Curatela. Defensor Judicial
 • Liquidació del règim econòmic matrimonial
 • Protecció de Menors desemparats
 • Assessorament Fiscal en cas de ruptura matrimonial
 • Constitució i dissolució de societats.
 • Assessorament jurídic, fiscal , laboral i comptable.
 • Concurs de creditors.
 • Defensa davant els tribunals.
 • Reclamació d’impagats
 • Mediació civil i mercantil
 • Assessorament àmbit bancari
 • Fundació d’Empreses i d’esmenes als Estatuts Socials
 • Fusions i escissions
 • Consell de Representació de la reunió als Consells d’Administració
 • Fundacions, Cooperatives, Societats Laborals i les societats de responsabilitat limitada per Accions, Valors estrangers titulars d’empreses, associacions temporals d’empreses
 • Contractació Mercantil
 • Reclamacions de quantitat
 • Reclamació de tot tipus de deutes impagats
 • Procediment monitori
 • Procediment ordinari
 • Procediment verbal
 • Procediments canviaris per impagament de lletra de canvi, xec o pagaré
 • Reclamacions extrajudicials
 • Defensa en tot tipus de reclamacions contra vostè o contra la seva empresa
 • Judicis societaris
  • Impugnació d’acords i contractes
  • Responsabilitat d’administradors
 • Responsabilitat civil
  • Responsabilitat Civil del Promotor d’Obres.
  • Responsabilitat Civil de l’Arquitecte Superior o Enginyer Superior.
  • Responsabilitat Civil de l’Aparellador o Enginyer tècnic.
  • Responsabilitat Civil del Constructor i Subcontractistes.
  • Responsabilitat civil per Accidents en la Construcció.
  • Reclamació per Edificis Inacabats, Defectuosos o Ruinògens.
  • Vicis Ocults.
  • Doble Venda.
  • Pertorbacions en la Propietat a causa de tercers.
  • Gestions davant el Registre de la Propietat.
  • Servituds: Mitjaneres, Pas, Llums i Vistes
  • Censos, Usdefruits, Usos, Dret d’Habitació, etc…
  • Acció de Divisió de Cosa Comuna ( Béns en Copropietat)
  • Incompliment de Contractes de compravenda, permutes, , etc…
  • Redacció de Contractes: de Compravenda , Permutes, Execució d’Obres, cessió de finca a canvi d’edificació futura etc.
 • Procediment concursal
 • Àrea Protecció de Dades i Noves Tecnologies
  • Implantació de sistemes de Protecció de Dades
  • Auditories
 • Dret d’arrendaments urbans:
  • Redacció de Contractes d’Arrendament d’Habitatges / vivenda i Locals de negoci.
  • Cessions de contracte , subarrendaments i Pròrrogues del contracte.
  • Resolució del contracte d’arrendament.
  • Subrogacions del contracte d’arrendament.
  • Actualitzacions de renda.
  • Obres per millora, obres de conservació i increment de renda.
  • Despeses generals i serveis individuals.
  • Dret d’adquisició preferent.
  • Suspensió del contracte d’arrendament.
  • Desnonaments.
  • Extinció del contracte per pèrdua de la finca o per ruïna de la mateixa.
  • Reclamació de rendes impagades.
 • Successions
  • Redacció de testaments i actes d’última voluntat.
  • Nul·litat de Testaments i altres actes d’última voluntat.
  • Nul·litat de la Institució d’Hereu.
  • Nul·litat del Llegat i Reducció de Llegat.
  • Donacions per causa de mort.
  • Prohibicions de Disposar.
  • Herències sense Testament o acte d’última voluntat.
  • Legítimes.
  • Reserves Hereditàries.
  • Manifestació, Acceptació d’Herència, Inventari i Partició d’Herència.
  • Acceptació d’Herència per creditors de l’hereu.
 • Donacions
 • Contractació immobiliària
 • Arrendaments i càrregues sobre immobles
 • Expedients de domini
 • Escrits i sol·licituds davant qualsevol administració.
 • Reclamacions administratives.
 • Recursos contenciós administratius.
 • Contractació administrativa.
 • Expedients d’expropiació forçosa.
 • Sol·licitud de Subvencions.
 • Protecció de dades.
 • Consumidors i usuaris.
 • Urbanisme