Skip to main content
 1. Arción
 2. /
 3. Serveis
 4. /
 5. Departament Juridic

Departament Juridic

El Dret regula totes les relacions entre ciutadans, empreses i entre el ciutadà o l’empresa i l’Administració Pública en les seves diverses actuacions, per la qual cosa es important estar assessorats de quins són els seus drets i obligacions.

En el nostre despatx trobarà assessorament en matèria civil, de familia, mercantil, de dret administratiu i contenciosa.

Assessorem tant a particulars com a empreses i realitzem tots els tràmits necessaris per a la defensa dels seus interessos tant davant les diferents administracions com davant els Tribunals de Justícia.

Contacti amb nosaltres.

Una mazo de juez sobre una pulida mesa de madera

Els nostres serveis:

Àrea Familia

 • Divorcis i Separacions matrimonials.
 • Parelles de fet
 • Mesures provisionals prèvies o coetànies
 • Nul·litats matrimonials
 • Violència domèstica. Maltractaments
 • Modificació de Mesures
 • Execució de sentències per incompliment
 • Preparació de Capítols Matrimonials
 • Aliments entre parents
 • Mediació familiar
 • Tramitació de canvi d’ordre de cognoms
 • Declaracions de paternitat, filiació, impugnació de filiació etc…
 • Declaracions de defunció o absència
 • Incapacitacions. Tuteles. Curatela. Defensor Judicial
 • Liquidació del règim econòmic matrimonial
 • Protecció de Menors desemparats
 • Assessorament Fiscal en cas de ruptura matrimonial

Àrea Mercantil

 • Constitució i dissolució de societats.
 • Assessorament jurídic, fiscal , laboral i comptable.
 • Concurs de creditors.
 • Defensa davant els tribunals.
 • Reclamació d’impagats
 • Mediació civil i mercantil
 • Assessorament àmbit bancari
 • Fundació d’Empreses i d’esmenes als Estatuts Socials
 • Fusions i escissions
 • Consell de Representació de la reunió als Consells d’Administració
 • Fundacions, Cooperatives, Societats Laborals i les societats de responsabilitat limitada per Accions, Valors estrangers titulars d’empreses, associacions temporals d’empreses
 • Contractació Mercantil

Àrea de Dret Administratiu

 • Escrits i sol·licituds davant qualsevol administració.
 • Reclamacions administratives.
 • Recursos contenciós administratius.
 • Contractació administrativa.
 • Expedients d’expropiació forçosa.
 • Sol·licitud de Subvencions.
 • Protecció de dades.
 • Consumidors i usuaris.
 • Urbanisme

Àrea Contenciosa

 • Reclamacions de quantitat
 • Reclamació de tot tipus de deutes impagats
 • Procediment monitori
 • Procediment ordinari
 • Procediment verbal
 • Procediments canviaris per impagament de lletra de canvi, xec o pagaré
 • Reclamacions extrajudicials
 • Defensa en tot tipus de reclamacions contra vostè o contra la seva empresa
 • Judicis societaris
  • Impugnació d’acords i contractes
  • Responsabilitat d’administradors
 • Responsabilitat civil
  • Responsabilitat Civil del Promotor d’Obres.
  • Responsabilitat Civil de l’Arquitecte Superior o Enginyer Superior.
  • Responsabilitat Civil de l’Aparellador o Enginyer tècnic.
  • Responsabilitat Civil del Constructor i Subcontractistes.
  • Responsabilitat civil per Accidents en la Construcció.
  • Reclamació per Edificis Inacabats, Defectuosos o Ruinògens.
  • Vicis Ocults.
  • Doble Venda.
  • Pertorbacions en la Propietat a causa de tercers.
  • Gestions davant el Registre de la Propietat.
  • Servituds: Mitjaneres, Pas, Llums i Vistes
  • Censos, Usdefruits, Usos, Dret d’Habitació, etc…
  • Acció de Divisió de Cosa Comuna ( Béns en Copropietat)
  • Incompliment de Contractes de compravenda, permutes, , etc…
  • Redacció de Contractes: de Compravenda , Permutes, Execució d’Obres, cessió de finca a canvi d’edificació futura etc.
 • Procediment concursal
 • Àrea Protecció de Dades i Noves Tecnologies
  • Implantació de sistemes de Protecció de Dades
  • Auditories

Àrea Civil

 • Dret d’arrendaments urbans
  • Redacció de Contractes d’Arrendament d’Habitatges / vivenda i Locals de negoci.
  • Cessions de contracte , subarrendaments i Pròrrogues del contracte.
  • Resolució del contracte d’arrendament.
  • Subrogacions del contracte d’arrendament.
  • Actualitzacions de renda.
  • Obres per millora, obres de conservació i increment de renda.
  • Despeses generals i serveis individuals.
  • Dret d’adquisició preferent.
  • Suspensió del contracte d’arrendament.
  • Desnonaments.
  • Extinció del contracte per pèrdua de la finca o per ruïna de la mateixa.
  • Reclamació de rendes impagades.
 • Succession
  • Redacció de testaments i actes d’última voluntat.
  • Nul·litat de Testaments i altres actes d’última voluntat.
  • Nul·litat de la Institució d’Hereu.
  • Nul·litat del Llegat i Reducció de Llegat.
  • Donacions per causa de mort.
  • Prohibicions de Disposar.
  • Herències sense Testament o acte d’última voluntat.
  • Legítimes.
  • Reserves Hereditàries.
  • Manifestació, Acceptació d’Herència, Inventari i Partició d’Herència.
  • Acceptació d’Herència per creditors de l’hereu.
 • Donacions
 • Contractació immobiliària
 • Arrendaments i càrregues sobre immobles
 • Expedients de domini
Close Menu

Arción Assessors

C/ de Bofarull, 9 11, LOCAL 2
08027 Barcelona

T: 933406900 / 933406854
E: info@arcionasesores.es