Skip to main content
  1. Arción
  2. /
  3. PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT...

Llei 31/2022 (TOL9.331.430), de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023 (“Butlletí Oficial de l’Estat” de 24/12/2022).

1.IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES.

Pel que fa als treballadors i pensionistes, s’eleva la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball i el llindar a partir del qual resulta aplicable; d’aquesta manera, s’incrementa la quantia de salari brut anual a partir de la qual es comença a pagar aquest impost, des dels 14.000 euros anuals vigents actualment fins als 15.000 euros anuals.
De manera correlativa, s’adopten diverses mesures amb relació als petits autònoms. Per als autònoms que en determinin el rendiment net d’acord amb el mètode d’estimació directa simplificada, durant el període impositiu 2023 s’eleva al 7
% el percentatge de despeses deduïbles en concepte de provisions i despeses de difícil justificació.
D’altra banda, per a aquells que determinen el rendiment net de la seva activitat econòmica d’acord amb el mètode d’estimació objectiva (
modulers), s’eleva al 10% la reducció general aplicable sobre el rendiment net de mòduls obtingut en el període impositiu 2023 .
Els petits autònoms podran continuar aplicant el mètode d’estimació objectiva (
modulers) que es prorroguen per al període impositiu 2023 els límits quantitatius que delimiten a l’impost sobre la renda de les persones físiques i també per a l’impost sobre el valor afegit.
Així, es mantenen per al 2023 els límits actuals:

250.000 euros per als lliuraments o les vendes en el conjunt d’activitats econòmiques amb independència de si existeix o no l’obligació d’expedir factura.

125.000 euros per als lliuraments o les vendes en què hi hagi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari.

250.000 euros en compres o adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les activitats empresarials o professionals.

2.IMPOST SOBRE SOCIETATS.

A l’impost sobre societats, amb la finalitat de reduir la càrrega tributària de les petites empreses, es rebaixa en dos punts percentuals el tipus de gravamen aplicable a aquelles entitats que tinguin un import de la xifra de negocis inferior a un milió d’euros al període impositiu anterior, és a dir, del 25% actual passa al 23%.

3.IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.

A l’impost sobre el valor afegit s’adopten diverses mesures.
Per tal d’accentuar la perspectiva de gènere, passen a tributar al tipus impositiu reduït del 4% els tampons, compreses i 
protegeslips, en tractar-se de productes de primera necessitat inherents a la condició femenina, així com els preservatius i altres anticonceptius no medicinals.

Gas natural, briquetes, pèl·lets i llenya
Amb efectes des de l’1 de gener del 2023 i vigència fins al 31 de desembre del 2023, s’aplicarà el tipus del 5% als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i la fusta per llenya.

Màscares, Diagnòstic in vitro i bovines Sars Cov-2
Amb efectes des de l’1 de gener del 2023 i prorrogat fins al 30 de juny del 2023;
• Aplicació del tipus impositiu del 4% als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d’un sol ús.
• Aplicació del tipus impositiu del 0% als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per combatre els efectes del SARS-CoV-2, es tracta dels productes sanitaris per a diagnòstic in vitro del 
SARS-CoV- 2, les vacunes contra el SARS-CoV-2 autoritzades per la Comissió Europea i els serveis de transport, emmagatzematge i distribució relacionats.

Energia elèctrica
Amb efectes des de l’1 de juliol del 2022 i vigència fins al 31 de desembre del 2023, s’aplicarà el tipus del 5% als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica efectuades a favor de titulars de contractes de subministrament d’electricitat, la potència contractada dels quals (terme fix de potència) sigui inferior o igual a 10 kW, amb independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, quan el preu mitjà aritmètic del mercat diari corresponent a l’últim mes natural anterior al de l’últim dia del període de facturació hagi superat els 45 €/MWh.

Aliments
Amb efectes des de l’1 de gener del 2023 i vigència fins al 30 de juny del 2023:


1. S’aplicarà el tipus del 5% als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:
a. Els olis d’oliva i llavors.
b. Les pastes alimentàries.
El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0,625%. No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 10% a partir del dia 1 del mes de maig del 2023, en cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5% cent. En aquest cas, el tipus de recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà de l’1,4%.


2. S’aplicarà el tipus del 0% als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:
a. El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
b. Les farines panificables.
c. Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
d. Els formatges.
e. Els ous.
f. Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi alimentari i les disposicions dictades per desenvolupar-lo.
El tipus de recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0%.
No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4
% a partir del dia 1 del mes de maig del 2023, en cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5%. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0,5%.

Close Menu

Arción Assessors

C/ de Bofarull, 9 11, LOCAL 2
08027 Barcelona

T: 933406900 / 933406854
E: info@arcionasesores.es