Skip to main content
  1. Arción
  2. /
  3. IMPOST ESPECIAL SOBRE ELS...

L’1 de gener de 2023 va entrar en vigor l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

Vostè podrà ser contribuent del dit impost si realitza qualsevol de les activitats següents:

  1. Adquisició Intracomunitària (compres a països de la Unió Europea).
  2. Importació (compres a països fora de la Unió Europea).
  3. Fabricació. De mercaderies contingudes en envasos de plàstic no reutilitzables, d’envasos de plàstic no reutilitzables o de productes de plàstic semielaborats destinats a obtenir-los o de productes de plàstic destinats al tancament, comercialització o presentació d’envasos de plàstic no reutilitzables.

L’impost grava la utilització d’ENVASOS que continguin plàstic i la utilització d’envasos NO REUTILITZABLES (no tributa si es reutilitza) i el plàstic NO RECICLAT que continguin els envasos (no tributa si es recicla).

El tipus impositiu serà del 0,45 euros per cada quilogram de plàstic no reciclat o no reutilitzable.

A efectes d’aquest article, la quantitat de plàstic reciclat que conté els productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost s’ha de certificar mitjançant una entitat acreditada per emetre certificació a l’empara de la norma UNE-EN 15343:2008 «Plàstics. Plàstics reciclats. Traçabilitat i avaluació de conformitat del reciclatge de plàstics i contingut en reciclatge» o les normes que les substitueixin. En el supòsit de plàstic reciclat químicament, aquesta quantitat s’acreditarà mitjançant el certificat emès per la corresponent entitat acreditada o habilitada a aquests efectes.

Les entitats certificadores han d’estar acreditades per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) o per l’organisme nacional d’acreditació de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea.

Durant els primers 12 mesos següents a l’aplicació de l’impost, alternativament al que disposa l’apartat 3 de l’article 77 d’aquesta llei, es pot acreditar la quantitat de plàstic no reciclat contingut als productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost mitjançant una declaració responsable signada pel fabricant.

Si necessiteu ajuda per resoldre els dubtes poseu-vos en contacte amb el nostre despatx i us els resoldrem, o si ja sabeu que són contribuents del dit impost comuniqueu-nos-ho per realitzar les corresponents gestions.

Close Menu

Arción Assessors

C/ de Bofarull, 9 11, LOCAL 2
08027 Barcelona

T: 933406900 / 933406854
E: info@arcionasesores.es