Skip to main content
 1. Arción
 2. /
 3. SOBRE L’ESTAT D’ALARMA I...

Us informem de les mesures més rellevants aprovades i l’aplicació de les quals va començar el passat 4 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

MOBILITAT

L’ús de mascaretes que cobreixin nas i boca serà obligatori per a tots els usuaris del transport amb autobús, ferrocarril, aeri i marítim.

Així mateix, serà obligatori per als usuaris dels transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor.

Es regulen la capacitat màxima dels vehicles de transport terrestre fins a nou places i dels de més capacitat.

OBRES EN EDIFICIS

S’exceptuen de suspensió les obres següents:

Les obres en què, pel tipus d’intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l’immoble o de delimitació d’espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra.

També queden exceptuades aquelles obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l’edifici no habitades, a les quals no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin totes les condicions següents:

  • Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades i s’adoptin totes les mesures oportunes per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble.
  • L’accés i la sortida d’aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l’inici i al final de la jornada laboral.
  • Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene davant de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.
 • En tots els casos exceptuats anteriorment, es permet accedir a zones no sectoritzades de l’edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per emprendre les obres.

ACTIVITATS COMERCIALS, EMPRESARIALS, PROFESSIONALS I ESPORTIVES PERMESES

Reobertura dels establiments i locals comercials detallistes i de prestació de serveis assimilats.

 • Es pot procedir a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials detallistes i d’activitats de serveis professionals l’activitat dels quals s’hagi suspès després de la declaració de l’estat d’alarma en virtut del que disposa l’article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, a excepció dels que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats, així com dels que tinguin caràcter de centre comercial o de parc comercial, o que es trobin dins d’aquests sense accés directe i independent des de l’exterior, sempre que compleixin els requisits següents:
 • S’establirà un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència a l’interior de l’establiment o local en un mateix moment d’un únic client per cada treballador, sense que s’hi puguin habilitar zones d’espera.
 • Es garantirà l’atenció individualitzada al client amb la separació física deguda o, en el cas que això no sigui possible, mitjançant la instal·lació de taulells o mampares.
 • S’establirà un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que s’ha de fer coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejades i activitat física d’aquest col·lectiu.
 • Aquesta mesura no és aplicable a les activitats i els establiments i locals comercials detallistes amb obertura al públic permesa d’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, els quals podran continuar oberts en les mateixes condicions que tenien des de l’entrada en vigor del referit reial decret, sense perjudici del compliment de les mesures de seguretat i higiene que preveu aquesta Ordre.
 • Tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic, poden establir, si escau, sistemes de recollida al local dels productes adquirits, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o l’accés.
 • Els desplaçaments als establiments i locals a què es refereix aquest article es poden efectuar únicament dins del municipi de residència, llevat que el servei o producte no hi estigui disponible.

 

Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis als establiments i locals que obrin al públic.

 • No podran incorporar-se als seus llocs de treball als establiments comercials els treballadors següents:
  • Treballadors que en el moment de la reobertura de l’establiment comercial estiguin en aïllament domiciliari perquè tenen diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19.
  • Treballadors que, sense tenir símptomes, es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
 • El titular de l’activitat econòmica que es realitzi a l’establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos establertes a la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica per prevenir el contagi del COVID-19. Aquest sentit, s’assegurarà que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc i que tinguin permanentment a la seva disposició, al lloc de treball, gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó. L’ús de màscares serà obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els treballadors. Tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels esmentats equips de protecció. Això anterior també serà aplicable tots els treballadors de terceres empreses que prestin serveis al local o establiment, sigui amb caràcter habitual o de forma puntual.
 • El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s’haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint a treballadors d’aquesta mesura.
 • La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball presents al centre es modificaran, en la mesura necessària, per garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors , sent això responsabilitat del titular de l’activitat econòmica o de la persona en qui aquest delegui.
 • La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d’atenció al client serà d’almenys un metre quan es disposi d’elements de protecció o de barreres, o d’aproximadament dos metres sense aquests elements.
  En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com ara les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció individual oportú que asseguri la protecció tant del treballador com del client. Assegurar en tot cas així com el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.
 • Així mateix, les mesures de distància previstes en aquesta ordre s’han de complir, si s’escau, als vestidors, les taquilles i els lavabos dels treballadors, així com a les àrees de descans, menjadors, cuines i qualsevol altra zona d’ús comú.
 • Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per fer-ho per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent. El treballador haurà d’abandonar el lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, dins d’establiments i locals.

 • El temps de permanència als establiments i locals serà l’estrictament necessari perquè els clients puguin fer les compres o rebre la prestació del servei.
 • Als establiments en què sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client alhora s’haurà d’assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l’atenció als clients no el pot fer simultàniament el mateix treballador.
 • Els establiments i els locals han de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, a l’entrada del local, i han d’estar sempre en condicions d’ús.
 • Als establiments i locals comercials que compten amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l’establiment, a fi d’evitar la manipulació directa per part dels clients dels productes.
  No es poden posar a disposició dels clients productes de prova.
 • Als establiments del sector comercial tèxtil, i d’arranjaments de roba i similars, els emprovadors s’han d’utilitzar per una única persona i després del seu ús s’han de netejar i desinfectar. En cas que un client es provi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui facilitada a altres clients.

Condicions en què s’han de desenvolupar les activitats d’hosteleria i restauració

 • Les activitats d’hostaleria i restauració es poden fer mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients als establiments corresponents, i queda prohibit el consum a l’interior dels establiments.
 • Als serveis de lliurament a domicili es pot establir un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més vulnerables a la infecció per COVID-19.
 • Als serveis de recollida a l’establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de recollida d’aquesta, evitant aglomeracions als voltants de l’establiment. Així mateix, l’establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes on es durà a terme l’intercanvi i el pagament. En tot cas, s’ha de garantir la separació física deguda o, quan això no sigui possible, amb la instal·lació de taulells o mampares.
 • No obstant el que preveu l’apartat anterior, en aquells establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida de comandes per a vehicles, el client podrà dur a terme les comandes des del seu vehicle al mateix establiment i procedir a la seva recollida posterior.
 • Els establiments només poden romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.

Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis dels establiments d’hostaleria i de restauració.

 • No podran incorporar-se als seus llocs de treball als establiments comercials els treballadors següents:
  • Treballadors que en el moment de la reobertura de l’establiment comercial estiguin en aïllament domiciliari perquè tenen diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19.
  • Treballadors que, sense tenir símptomes, es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
 • El titular de l’activitat econòmica que es dugui a terme a l’establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent, ja sigui amb caràcter general i de manera específica per prevenir el contagi del COVID-19. En aquest sentit, s’assegurarà que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc, compostos almenys per màscares, i que tinguin permanentment a la seva disposició al lloc de treball gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i/o sabons per a la neteja de mans.

Mesures en matèria higiene per als clients i aforaments per als establiments d’hostaleria i restauració.

 • El titular de l’activitat d’hostaleria i restauració que es desenvolupi a l’establiment ha de posar, en tot cas, a disposició dels clients:
  • A l’entrada de l’establiment: gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que sempre han d’estar en condicions d’ús.
  • A la sortida de l’establiment: papereres amb tapa d’accionament no manual, dotades amb una bossa d’escombraries.
   El temps de permanència als establiments en què es dugui a terme la recollida de comandes serà l’estrictament necessari perquè els clients puguin fer-ne la recollida.
 • Als establiments en què sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client alhora s’haurà d’assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l’atenció als clients no pot realitzar simultàniament diversos clients pel mateix treballador.
 • En cas que no es pugui atendre individualment més d’un client al mateix temps en les condicions previstes a l’apartat anterior, l’accés a l’establiment es durà a terme de manera individual, i la permanència no s’hi permetrà de més d’un client, llevat dels casos en què es tracti d’un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o més gran.
Close Menu

Arción Assessors

C/ de Bofarull, 9 11, LOCAL 2
08027 Barcelona

T: 933406900 / 933406854
E: info@arcionasesores.es