Skip to main content
 1. Arción
 2. /
 3. Últimes novetats relacionades amb...

El BOE de dimecres passat va publicar el Reial decret llei 16/2020, del 29 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia. L’objectiu de la norma és afrontar les conseqüències de la suspensió de l’activitat dels jutjats i tribunals, cosa que exigeix canvis normatius i organitzatius per aconseguir:

  • La reactivació del funcionament normal dels òrgans jurisdiccionals.
  • La sortida àgil de l’acumulació dels procediments suspesos per la declaració de l’estat d’alarma quan es produeixi l’aixecament de la suspensió.

D’aquesta manera s’estableix que:

 • Queden habilitats els dies 11 a 31 d’agost del 2020.
 • Els terminis romandran en suspens mentre estigui vigent l’estat d’alarma, però un cop aixecat aquest s’estableix la manera de computar-los:
  • Llevat dels procediments declarats urgents i inajornables el còmput serà el següent:
   • Els terminis processals en curs abans de la declaració de l’estat d’alarma es computaran novament des de l’inici, i el primer del còmput serà el primer dia hàbil següent al cessament de l’estat d’alarma.
   • Per als terminis processals derivats de resolucions notificades durant l’estat d’alarma, el primer dia del còmput serà el primer dia hàbil següent al cessament de l’estat d’alarma.
   • Els terminis per a l’anunci, la preparació, la formalització i la interposició de recursos contra sentències i altres resolucions que posin fi al procediment notificades durant l’estat d’alarma i els vint dies hàbils següents, quedaran ampliats per un termini igual al previst per a l’anunci, preparació, formalització o interposició del recurs en la corresponent llei reguladora ( Si p.ex. la norma processal estableix un termini de 10 dies o 20 dies aquest quedarà ampliat, respectivament, en 10 dies o 20 dies més, duplicant-se els terminis en aquests casos).
   • Transcorreguts vint dies hàbils des del cessament de l’estat d’alarma els terminis relatius a l’anunci, la preparació, la formalització i la interposició de recursos contra sentències i altres resolucions que posin fi al procediment se’ls aplicarà el termini normal previst a la seva Llei processal corresponent, i se n’iniciarà el còmput en la forma prevista a l’article 151.2 de la Llei d’Enjudiciament Civil.
   • Aquells terminis que no es corresponguin amb l’anunci, preparació, formalització i interposició de recursos contra sentències i altres resolucions que posin fi al procediment se’ls aplicarà el termini previst a la seva Llei processal corresponent, iniciant-se el seu còmput el primer dia hàbil següent al cessament de l’estat d’alarma.
 • És especialment remarcable el procediment sumari creat per tal de donar una sortida ràpida a totes les situacions derivades de la crisi sanitària del COVID-19; sent destacables els següents extrems:
  • Un procediment sumari que es versa exclusivament en totes aquelles situacions econòmiques i personals que han estat substancialment modificades arran de la crisi sanitària; en concret regula:
   • El restabliment del règim de visites pel progenitor no custodi i que ha estat interromput durant la declaració de l’estat d’alarma, així com la tornada a la normalitat en els casos de guarda i custòdia compartida.
   • La sol·licitud de la modificació de les mesures definitives en relació amb aliments a menors, pensions entre cònjuges i anàlegs.
   • La sol·licitud o la modificació d’aliments.
   • Quant a competència territorial ens estarem al que estableix el que disposa la LEC als seus articles 769 i 50 de la LEC.
  • Quant al tràmit a seguir, regulat a l’article 5, el procediment es destaca per la seva oralitat, la qual vol dotar-ne immediatament. Sent destacable el següent:
   • A l’escrit de demanda cal aportar prova documental que acrediti el canvi de situació conseqüència de la crisi sanitària del COVID-19.
   • En els casos que versin sobre el restabliment del règim de visites o de guarda i custòdia, el tribunal pot fer l’exploració al menor, sempre que superi els 12 anys.
   • Es podrà sol·licitar la citació judicial de testimonis o sol·licitar prova anticipada fins a 5 dies abans de la celebració de la vista.
   • La contestació a la demanda s’efectuarà de forma oral en el moment de la vista.
   • Si no queda pendent de fer cap prova admesa, es realitzaran conclusions orals en finalitzar la vista.
   • El jutge podrà resoldre oralment. Després es procedirà al redactat.
   • Si es resol de forma oral i totes les parts comparegudes o representades per procurador manifesten la seva conformitat amb aquesta es declararà ferma en aquell moment.
   • En cas que es vulgui recórrer el termini comença a comptar en el moment de la notificació de la resolució corresponent per escrit.
   • Contra l’estimació o la desestimació cal interposar recurs d’apel·lació.
 • També hem de remarcar la tramitació preferent de certs procediments:
  • Els processos o expedients de jurisdicció voluntària en què s’adoptin les mesures a què fa referència l’article 158 del Codi Civil, així com el procediment especial i sumari previst als articles 3 a 5 del present Reial decret llei.
  • En l’ordre jurisdiccional civil, els processos derivats de la manca de reconeixement per l’entitat creditora de la moratòria legal a les hipoteques d’habitatge habitual i d’immobles afectes a l’activitat econòmica, els processos derivats de qualsevol reclamació que puguin plantejar els arrendataris per falta d’aplicació de la moratòria prevista legalment o de la pròrroga obligatòria del contracte, així com els procediments concursals de deutors que siguin persones naturals i que no tinguin la condició d’empresaris.
  • En l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, els recursos que s’interposen contra els actes i les resolucions de les Administracions Públiques pels quals es denegui l’aplicació d’ajudes i mesures previstes legalment per pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària produïda per la COVID-19.
Close Menu

Arción Assessors

C/ de Bofarull, 9 11, LOCAL 2
08027 Barcelona

T: 933406900 / 933406854
E: info@arcionasesores.es