Skip to main content
 1. Arción
 2. /
 3. Aquests són els sectors...

Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenvolupa l’article 34 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries a l’àmbit social i econòmic per fer davant de la COVID-19.

S’han modificat els criteris establerts el 31 de març on es recollia:

L’article 34 del Reial decret llei 11/2020, que per fer front a la COVID-19, permetia que les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social l’activitat dels quals no estigui suspesa en ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, puguin sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social una moratòria de sis mesos, sense interès, en el pagament de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta el període de meritació dels quals estigui comprès entre els mesos d’abril i juny de 2020, així com en el pagament de les quotes dels treballadors per compte propi el període de meritació dels quals estigui comprès entre els mesos de maig i juliol de 2020.

Doncs bé, d’acord amb això i a fi d’assegurar l’aplicació efectiva d’aquesta moratòria es dicta aquesta ordre ministerial, en la qual es determinen les activitats econòmiques que s’hi podran acollir, d’acord amb la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques vigent (CNAE-2009).

Com es pot observar, únicament serà aplicable a:

 • 119 (Altres cultius no perennes).
 • 129 (Altres cultius perennes).
 • 1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques).
 • 2512 (Fabricació de fusteria metàl·lica).
 • 4322 (Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat).
 • 4332 (Instal·lació de fusteria).
 • 4711 (Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes alimentaris, begudes i tabac).
 • 4719 (Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats).
 • 4724 (Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats).
 • 7311 (Agències de publicitat).
 • 8623 (Activitats odontològiques).
 • 9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).

Si vostès es troben en qualsevol d’aquestes activitats i desitgen aplicar la moratòria, ho han de comunicar a aquest despatx perquè es pugui procedir amb el tràmit. El termini per sol·licitar la moratòria és de l’1 al 10 de maig.

 

 

Close Menu

Arción Assessors

C/ de Bofarull, 9 11, LOCAL 2
08027 Barcelona

T: 933406900 / 933406854
E: info@arcionasesores.es