Skip to main content
 1. Arción
 2. /
 3. Reial decret llei 15/2020,...

RESCAT PLAN DE PENSIONS

 • Podran sol·licitar i fer efectius els seus drets consolidats els partícips dels plans de pensions del sistema individual i associat, i els partícips dels plans de pensions del sistema d’ocupació d’aportació definida o mixtos per a les contingències definides en règim d’aportació definida. Els partícips dels plans de pensions del sistema d’ocupació de la modalitat de prestació definida o mixtes també podran disposar, per a aquelles contingències definides en règim de prestació definida o vinculades a aquesta, dels drets consolidats en cas d’estar afectats per un ERTE, la suspensió d’obertura al públic d’establiments o el cessament d’activitat, derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.S’acreditarà pel partícip del pla de pensions que sol·liciti la disposició mitjançant la presentació dels documents següents davant l’entitat gestora de fons de pensions:
 • Se acreditará por el partícipe del plan de pensiones que solicite la disposición mediante la presentación de los siguientes documentos ante la entidad gestora de fondos de pensiones:
  • En cas de trobar-se el partícip afectat per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE) derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es presentarà el certificat de l’empresa on s’acrediti que el partícip s’ha vist afectat per l’ERTE, indicant-ne els efectes en la relació laboral per al partícip.
  • En el supòsit de ser el partícip empresari titular d’establiment l’obertura del qual al públic s’hagi vist suspesa a conseqüència del que estableix l’article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es presentarà declaració del partícip en què aquest manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, per poder fer efectius els seus drets consolidats.
  • En el supòsit de ser treballador per compte propi que hagi estat prèviament integrat en un règim de la Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme alternatiu a aquest i hagi cessat en la seva activitat durant l’estat d’alarma decretat pel Govern per la COVID-19, es presentarà el certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
  • Si el sol·licitant no pogués aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que li impedeixen aquesta aportació. Després de l’acabament de l’estat d’alarma i les pròrrogues, disposarà del termini d’un mes per a l’aportació dels documents que no hagi facilitat.
Close Menu

Arción Assessors

C/ de Bofarull, 9 11, LOCAL 2
08027 Barcelona

T: 933406900 / 933406854
E: info@arcionasesores.es