Skip to main content
  1. Arción
  2. /
  3. NOVA LÍNIA DIRECTA D’AJUDA...

1.S’aprova una nova línia directa d’ajuda a persones físiques de baix nivell d’ingressos, per tal de pal·liar l’efecte perjudicial en els preus ocasionat principalment per la crisi energètica derivada de la invasió d’Ucraïna.

2.Seran beneficiaris d’un ajut, en pagament únic, de 200 euros de quantia, les persones físiques que durant l’exercici 2022 hagin acomplert una activitat per compte propi o d’altri pel qual estiguin donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o hagin estat beneficiaris de la prestació o subsidi per desocupació, sempre que el 2022 haguessin percebut ingressos íntegres inferiors a 27.000,00 euros anuals, i tingueren un patrimoni inferior a 75.000,00 euros anuals a 31 de desembre de 2022.

El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectuará considerando los importes previstos en el párrafo anterior de este artículo de manera conjunta con su cónyuge o pareja de hecho inscrita en el registro de uniones de hecho de la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma, descendientes menores de 25 años, o con discapacidad, con rentas que no excedan de 8.000 euros; y ascendientes hasta segundo grado por línea directa.

Para la determinación de estas circunstancias se atenderá a la situación existente a 31 de diciembre de 2022.

No obstante todo lo anterior, no tendrán derecho a la ayuda quienes, a 31 de diciembre de 2022, perciban el ingreso mínimo vital, o pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como quienes perciban prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los profesionales no integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones por situaciones idénticas a las previstas para la correspondiente pensión de la Seguridad Social.

El còmput d’ingressos i de patrimoni s’efectua considerant els imports previstos en el paràgraf anterior d’aquest article de manera conjunta amb el cònjuge o parella de fet inscrita en el registre d’unions de fet de la comunitat autònoma o ciutat autònoma respectiva, descendents menors de 25 anys, o amb discapacitat, amb rendes que no excedeixin els 8.000 euros; i ascendents fins a segon grau per línia directa.

Per determinar aquestes circumstàncies s’atendrà a la situació existent el 31 de desembre de 2022.

No obstant tot això, no tindran dret a l’ajuda els qui, a 31 de desembre de 2022, percebin l’ingrés mínim vital, o pensions abonades pel Règim General i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l’Estat, així com els que percebin prestacions anàlogues a les anteriors reconegudes als professionals no integrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentat, sempre que es tracti de prestacions per situacions idèntiques a les previstes per a la corresponent pensió de la Seguretat Social.

Us indiquem enllaç del web de l’Agència Tributària on podreu sol·licitar aquest ajut:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC61.shtml

Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el nostre despatx i us la resoldrem.

[pdf-embedder url=”https://arcionasesores.es/wp-content/uploads/2023/03/Follet-nova-ajuda.pdf” title=”Folleto nueva ayuda”]
Close Menu

Arción Assessors

C/ de Bofarull, 9 11, LOCAL 2
08027 Barcelona

T: 933406900 / 933406854
E: info@arcionasesores.es