Skip to main content
  1. Arción
  2. /
  3. NOTA SOBRE LA PUBLICACIO...

Us informem que ha estat publicada l’ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre que augmenta el límit exempt de garanties a 30.000 euros.

Aquesta ordre serà aplicable a la sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament dels deutes de dret públic gestionats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal.

No s’exigiran garanties per a les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament dels deutes quan el seu import en conjunt no excedeixi de 30.000 euros i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament, sense perjudici del manteniment, en aquest últim cas, de les traves existents sobre béns i drets del deutor al moment de la presentació de la sol·licitud. (Atenció perquè el límit de 30.000 euros es pel conjunt de totes les deutes i no computades de forma individual).

A l’efecte de la determinació de l’import del deute assenyalat, s’acumularan, al moment de la sol·licitud, tant els deutes als quals es refereix la pròpia sol·licitud, com qualsevol altres del mateix deutor per les quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantits.

Les sol·licituds d’ajornament i fraccionament en tramitació a l’entrada en vigor de la present ordre seguiran regint-se per l’establert en la normativa vigent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud.

A l’entrada en vigor de la present ordre queda derogada l’Ordre EHA/1030/2009, de 23 d’abril, en relació amb els ajornaments i fraccionaments que constitueixen el seu àmbit d’aplicació.

Aquesta ordre ha entrat en vigor  el 21 d’octubre de 2015.

Leave a Reply

Close Menu

Arción Assessors

C/ de Bofarull, 9 11, LOCAL 2
08027 Barcelona

T: 933406900 / 933406854
E: info@arcionasesores.es